Các khu công nghiệp, khu kinh tế đóng góp tích cực vào tăng trưởng

Các khu công nghiệp, khu kinh tế đóng góp tích cực vào tăng trưởng

Post by admin /04/07/2022

Hiện nay, cả nước có khoảng 335 khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 53,5%, riêng các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 76,1%. Cả nước hiện có 17 khu kinh tế. Các khu kinh tế, khu công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và đóng góp ngân sách Nhà nước.

Theo https://infographics.vn/