Tư vấn doanh nghiệp

Thành lập công ty cần điều kiện gì?

Không phải tất cả cá nhân hay tổ chức, cơ quan nào cũng có thể đại diện thành lập công ty/ doanh nghiệp được. Sau khi nộp đơn các cơ quan chức năng sẽ xác mình các điều kiện dưới đây là một trong những tiêu chí bắt buộc khi phe duyệt đơn đăng ký thành lập công ty/ doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiêp đăng ký loại hình doanh nghiệp nào?

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục kế hoạch, nguồn vốn, mục tiêu, chiến lược là yếu tố quan trong quyết định đến sự thành công của công ty, doanh nghiêp. Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam gồm có:

Thủ tục bắt buôc để được đăng ký thành lập công ty/ doanh nghiệp bao gồm?

Để được đăng ký thành lập công ty/ doanh nghiệp bao gồm các thủ tục sau đây:

Các bước thành lập công ty/ doanh nghệp

Các bước thành lập công ty/ doanh nghệp bao gồm: 

Các loại thuế quan công ty/ doanh nghiệp cần phải nộp

Thuế được hiểu là khoản chi phí giúp cơ quan Nhà nước vận hành phục vụ hoạt động xã hội nói chung và một phần giúp đảm bảo sự vận hành của hệ thống luật pháp giúp tạo môi trường ổn định cho công ty/ doanh nghiệp có thể phát triển.