Hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư nước ngoài

Hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư nước ngoài

Post by admin /07/07/2022

Từ những đóng góp quan trọng của dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đối với nền kinh tế cũng như những mặt hạn chế đang bộc lộ ngày càng rõ nét trước biến động của hoạt động đầu tư toàn cầu, Việt Nam cần có ngay những giải pháp để nguồn lực này không chỉ giúp nền kinh tế tăng về quy mô mà phải mạnh lên.