Mẫu giấy ủy quyền chủ sở hữu công ty

Mẫu giấy ủy quyền chủ sở hữu công ty

Post by admin /12/10/2020

Mẫu giấy ủy quyền chủ sở hữu công ty là mẫu chứng từ công nhận cá nhân được quyền đại diện công ty được đại diện chủ sở hữu công ty cổ phần được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên hội đồng quản trị công ty.

Trích Mẫu giấy ủy quyền chủ sở hữu công ty

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

 

  • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  • Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

 

…………., ngày …… tháng …… năm …………, chúng tôi gồm có:

 

I/ Bên ủy quyền:........................................................................................................................

Địa Chỉ:..........................................................................................................................................

Số CMND/Giấy ĐKKD:.......... Nơi cấp :.................................... Ngày cấp :..................................

Quốc tịch:

II/ Bên được ủy quyền:............................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Số CMND/Giấy ĐKKD:………………..Ngày cấp:………………………Nơi cấp

Điện thoại:...................................................... Fax:........................................................................

Quốc tịch:

III/ Nội dung ủy quyền:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

IV. Cam kết:

 - Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

 - Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết.

 

 

Bên ủy quyền

 (Chữ ký, họ tên, con dấu)

Bên được ủy quyền

 (Chữ ký, họ tên, con dấu)

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật