Phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh quốc gia

Phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh quốc gia

Post by admin /17/08/2022

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 hình thành 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển; tạo dựng các cụm liên kết ngành kinh tế biển phát triển hiệu quả, có sức cạnh tranh hội nhập cao gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế biển cả nước và các khu vực vùng biển-ven biển, hướng đến trở thành quốc gia biển mạnh thời kỳ đến năm 2030.

Theo TTXVN