Tiền lương làm thêm giờ có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là một trong những khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007,sửa đổi bổ sung năm 2012:Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động được nhận bao gồm:+ Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công.+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp. Trừ các khoản phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; trợ cấp do suy giảm khả năng lao động; trợ cấp hưu trí một lần; tiền tuất hàng tháng; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội;+ Tiền thù lao dưới các hình thức.+ Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;+ Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền.+ Tiền thưởng. Những thu nhập từ những khoản trên sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ tiền lương làm thêm giờ

Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về mức thu nhập của người lao động làm thêm giờ như sau:“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Tiền lương làm thêm giờ có phải chịu thuế thu nhập cá nhân? 

Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ thì thuộc đối tượng không chịu thuế thu nhập cá nhân. Tức là phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế. Tức là phần chênh lệch giữa tiền lương tiền công làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và tiền lương, tiền công là việc vào ngày bình thường.Và được xác định như sau: 
Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do làm việc thêm giờ, làm đêm = Tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ –  Tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.
Phần còn lại của tiền lương làm thêm giờ sẽ thuộc đối tượng tính thuế thu nhập cá nhân. Và sẽ tính thuế như bình thường.
Quay lại