Thủ tục bắt buôc để được đăng ký thành lập công ty/ doanh nghiệp bao gồm?

1. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp (tham khảo mẫu giấy phép đăng ký doanh nghiệp)

Click tham khảo các mẫu đăng ký doanh nghiệp tương ứng dưới đây.:

Mẫu đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân
 
Mẫu đơn đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
 
Mẫu đơn đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
 
Mẫu đơn đề nghị đăng ký công ty cổ phần
 
Mẫu đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp hợp danh
 
2.  Điều lệ công ty/ doanh nghiệp
Click tham khảo các mẫu điều lệ công ty/ doanh nghiệp tương ứng dưới đây.:

Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty TNHH một thành viên

Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

3. Bản sao có công chứng CMND, Căn cước hoặc hộ chiếu người đại diện pháp luật của Công Ty

4. Giấy chứng nhận đầu tư nếu doanh nghiệp được đầu tư bởi các cá nhân, tổ chức nước ngoài theo quy định tại luật đầu tư năm 2020.> > Download tại đây

5. Giấy ủy quyền chủ sở hữu nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức. Tham khảo >> Mẫu giấy ủy quyền chủ sở hữu công ty

6. Giấy ủy quyền thực hiện công việc liên quan đến hoàn thiện thủ tục hồ sơ có người đại diện. Tham khảo>>> mẫu giấy ủy quyền đại diện thực hiện công việc

Quay lại